Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u als klant weet welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze informatie gebruiken en hoe lang we deze informatie bewaren. Wij staan in voor het zorgvuldig verzamelen en gebruiken van uw informatie, in overeenstemming met de wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel AVG).
Functionaris Gegevensbescherming

Woonpartners heeft een Privacy Officer aangesteld die zorg draagt voor de naleving van de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming in dienst, dit zijn wij volgens de huidige wetgeving ook niet verplicht.

Doelbinding

Wij verzamelen enkel en alleen persoonsgegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze dienstverlening, voor de doeleinden die in dit reglement staan omschreven.

Rechten en plichten

Wij hebben persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Omdat u deze gegevens persoonlijk aan ons verstrekt of heeft verstrekt, weet u welke gegevens wij verwerken.
Wij verwerken alleen persoonsgegevens wanneer:

 • u hiervoor toestemming heeft verleend;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de huurovereenkomst en overige overeenkomsten waarbij u partij bent of wilt worden;
 • de gegevensverwerking voor ons noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of de met ons verbonden ondernemingen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële of charitatieve (liefdadige) doeleinden, tenzij u ons hiervoor expliciet schriftelijk toestemming geeft.
Wij kunnen uw gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen gebruiken. Bijvoorbeeld voor een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt op geen enkele manier dat uw gegevens hiervoor zijn gebruikt.

Verwerking van persoonsgegevens en de doeleinden

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens, zoals:

 1. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede het bankrekeningnummer van de huurder of verhuurder;
 2. de bij het vorige punt genoemde gegevens van de voormalig huurder, medehuurders of medebewoners;
 3. een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het eerste punt bedoelde gegevens;
 4. gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst;
 5. gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende en roerende zaken;
 6. gegevens voor het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 7. andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.
We verwerken de gegevens in het belang van de uitvoering van onze dienstverlening in brede zin, waaronder (onder meer):
 1. de uitvoering van de huurovereenkomst;
 2. het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 3. het innen van vorderingen, ook wanneer wij dit laten uitvoeren door een externe partij;
 4. het onderhoud en de reparatie van de te huren en verhuren roerende en onroerende zaken;
 5. het behandelen van geschillen en het laten uitoefenen van accountantscontrole;
 6. activiteiten van intern beheer, zoals het analyseren van diverse data;
 7. de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wanneer u ons bezoekt, kunnen wij duidelijk zichtbare videocamera's gebruiken. Dit doen wij ter bescherming van ons kantoor, onze werknemers en eigendommen. De gemaakte beelden verwijderen we uiterlijk twee weken nadat de opnamen zijn gemaakt, dan wel na afhandeling van eventueel geconstateerde incidenten.

Bewaartermijnen en vernietigingen

Zolang u klant van ons bent, bewaren wij informatie in uw klantdossier. Wij bewaren alleen de informatie die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor we de informatie hebben verkregen. Wij bewaren informatie tot 2 jaar na afloop van de klantrelatie, tenzij een wettelijke verplichting zich daartegen verzet.

Rechten

Het Recht van inzage

U heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

Het recht op rectificatie (correctie)

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, heeft u het recht om deze aan te laten passen.

Het recht op gegevenswissing (vergetelheid)

Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst.

Het recht op beperking van de verwerking.

U heeft het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd (gecorrigeerd) moeten worden, tijdens het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Het recht van bezwaar

Als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, kunt u bezwaar maken waarna een belangenafweging volgt. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Woonpartners de gegevens die u aan ons verstrekt heeft, gebruikt om u persoonlijk te benaderen om u iets te verkopen of verhuren.

Hoe kunt u aanspraak maken op uw rechten

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons toesturen. Geef daarbij aan dat u aanspraak maakt op een van de bovenstaande rechten. U bent niet verplicht om te melden waarom u dit verzoek doet. Op de website kunt u het formulier "Intakeformulier AVG Rechten" downloaden en invullen. Deze kunt u ons toesturen.

Identificatie/Legitimatie

Voor het verzoek moet u zich legitimeren. Dit kunt u doen door persoonlijk langs te komen op ons kantoor zodat wij u kunnen identificeren, of door een afgeschermde kopie van uw legitimatie toe te voegen bij uw verzoek.

Kopie legitimatie

Woonpartners vindt het belangrijk dat u uw kopie van uw legitimatiebewijs op de juiste afgeschermde wijze aan ons verstrekt. Dit vinden wij belangrijk om misbruik of fraude te voorkomen.
Let op: indien u ons een niet op de juiste wijze afgeschermde kopie opstuurt kunnen wij deze niet accepteren.
Hoe moet u uw kopie afschermen:
 1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
 2. Streep uw Burgerservicenummer door.
 3. Het Burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.

Welke afhandeltermijn

Binnen een maand reageren wij op uw verzoek. Bij complexe aanvragen mag Woonpartners een termijn van twee maanden gebruiken. Als het verzoek wordt geweigerd, informeren wij u binnen dezelfde periode. Wij moeten voldoen aan uw verzoeken, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost of als u (of de betrokkene namens wie u het verzoek indient) onredelijk vaak om inzage vraagt.

Delen van gegevens

Verantwoordelijke

Woonpartners is de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkers

Wij delen persoonsgegevens met organisaties die wij inschakelen bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld elektriciens en glazenwassers. Deze organisaties krijgen alleen de benodigde gegevens, zoals uw adres en eventueel een telefoonnummer voor het maken van een afspraak. Ook werken we soms samen met bijvoorbeeld bemoeizorg of de politie. Dit heeft te maken met het aanpakken van overlast en fraude.
Daarnaast maken we gebruik van een aantal softwareprogramma's. De leveranciers van deze programma's hebben toegang tot de persoonsgegevens en maken back-ups voor ons.
Deze partijen zijn onze verwerkers. Met deze partijen maken wij de onderstaande afspraken:
 • Zonder uw toestemming verstrekken wij uw informatie niet aan derde partijen voor marketingdoeleinden.
 • In sommige gevallen maken wij gebruik van derde partijen voor het uitvoeren van onze dienstverlening. In de overeenkomsten met deze derden worden afspraken gemaakt over de technische en organisatorische maatregelen die zij moeten nemen om uw informatie te beschermen.
 • Digitaal wordt uw informatie binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen, zodat de Europese wetgeving hierop van toepassing is.
 • Wij kunnen uw informatie verstrekken aan derden wanneer:
  • u daar zelf toestemming voor geeft;
  • deze informatie niet tot u persoonlijk kan worden herleid/is geanonimiseerd;
  • dat moet op grond van de wet;
  • dat nodig geacht wordt in een rechtszaak;
  • dat nodig geacht wordt om onze rechten te beschermen.
 • Ter bescherming van uw persoonsgegevens sluiten wij met derden die voor ons persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst waarin uw rechten en plichten beschermd worden.
Beveiligingsmaatregelen en geheimhouding

Het beveiligingsniveau bij de verwerking van informatie is, gezien de stand van de techniek, altijd voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Als onderdeel daarvan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die in opdracht van Woonpartners persoonsgegevens verwerken. In die overeenkomsten leggen we aan deze leveranciers passende verplichtingen op om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken.

Daarnaast hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen. Denk hierbij aan het gebruik van encryptie en trainingen op het gebied van privacy voor onze medewerkers.

Cookies

Bij het bezoek aan onze website (www.woonpartners.nl) plaatsen we cookies. Woonpartners gebruikt alleen analytische en functionele cookies. We hoeven hier geen toestemming voor te vragen. Woonpartners maakt geen gebruik van tracking cookies. Het gebruiken van cookies is verbonden aan wettelijke regels. Voor de analytische cookies en functionele cookies geldt er een informatieverplichting en geen toestemmingsverplichting. Dit soort cookies heeft een geringe impact op je privacy. Ze vallen daarom onder de uitzondering van de cookiebepaling wetgeving.
Op onze website(s) houden we algemene bezoekgegevens bij, zoals de meest bezochte pagina's. Wij maken hier voor gebruik van Google Analytics. We registreren ook hoe bezoekers door onze website(s) klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en verwerkt. We gebruiken de gegevens voor statistische analyses van bezoekgedrag. Met deze informatie kunnen we de indeling en de informatie op onze website verder verbeteren.

Klachten

Als u van mening bent dat Woonpartners deze verklaring niet (goed) naleeft of dat wij de Wet (AVG) niet correct uitvoeren, kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Op de klacht is onze klachtenprocedure van toepassing, deze vindt u op onze website (www.woonpartners.nl > De klachtenprocedure). Onze reactie op de klacht en ons voorstel voor de afhandeling ervan delen we schriftelijk aan u mee.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag) met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons.

Meldplicht

Onbedoeld en ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen kunnen toch gegevens in handen van een niet geautoriseerde derde vallen (bijvoorbeeld door een hack of een andere vorm van een gegevenslek). Indien dit tot ernstige nadelige gevolgen leidt voor de bescherming van persoonsgegevens melden wij dit, conform de regels van de Autoriteit Persoonsgegevens, bij de autoriteit. Als een datalek ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, melden wij dit ook aan u.

Ingangsdatum Verklaring

Deze privacyverklaring gaat in op 1 juli 2017 en geldt voor onbepaalde tijd. Woonpartners kan de verklaring tussentijds aanpassen. U ontvangt deze verklaring bij het ondertekenen van een huurovereenkomst. U kunt de verklaring ook bij ons opvragen. De meest recente versie van onze privacyverklaring publiceren we telkens op onze website, www.woonpartners.nl. We raden u aan deze website regelmatig te bekijken om wijzigingen in de privacyverklaring in te zien.

Cameratoezicht

Cameratoezicht

In sommige woongebouwen van Woonpartners is cameratoezicht aanwezig. Ook kan het zijn dat u zelf een camera wilt hangen. Op deze pagina leest u meer hierover.

Mag Woonpartners camera's hangen in mijn woongebouw?

Woonpartners mag niet zomaar camera's ophangen. Er moet sprake zijn van een "gerechtvaardigd belang". Voorbeelden hiervan zijn:

 • het verhogen van veiligheid;
 • het tegengaan of beperken van overlast;
 • het tegengaan of beperken van inbraak of vernielingen;
 • het tegengaan of beperken van vandalisme.

Waar mogen de camera's hangen in mijn woongebouw?

De camera's hangen op zichtbare plekken in de algemene ruimtes van het woongebouw, op de plekken waar problemen zijn. Met bordjes en stickers laten we u weten dat er camera's hangen. Het camerasysteem is fysiek en digitaal beveiligd.

Wanneer worden de beelden van de camera bekeken?

De camerabeelden worden alleen teruggekeken bij calamiteiten, inbraak, vernielingen, vandalisme, overlast of op verzoek van de politie.

Hoe lang worden de beelden van de camera bewaard?

De camerabeelden worden 14 dagen bewaard en daarna automatisch gewist. Is er een strafbaar feit te zien? Dan bewaren we de beelden langer en kunnen deze gebruikt worden als bewijsmateriaal in een onderzoek of een strafprocedure.

Mag ik zelf een camera ophangen?

De belangrijkste regel is dat uw camera alleen uw eigen bezittingen mag filmen. U mag dus niet de eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van uw buren. Ook mag u de openbare weg niet filmen, zoals de stoep of parkeerplaatsen.

Document cameratoezicht

Meer informatie over cameratoezicht kunt u vinden in dit document.

Meer informatie